Choď na obsah Choď na menu
 


 

Pravidlá futsaluToto je upravená verzia pravidiel futsalu vypracovaná v spolupráci
s výborom Medzinárodnej rady futbalových asociácií IFAB,
tak ako to bolo odsúhlasené na jej zasadnutí dňa 28. septembra 1999.
Bez súhlasu FIFA sa táto príručka nesmie prekladať ani kopírovať
či už ako celok, alebo jej jednotlivé časti,
Preklad vydal:
Slovenský futsal,
Nábrežie armádneho generála Ludvika Svobodu 3
Bratislava, Slovensko
V prípade, že sa prekladom do iných jazykov interpretácia
výkladu pravidiel zmení,
za smerodajnú sa vždy považuje anglická verzia Pravidiel futsalu.
Všetky práva sú vyhradené.

Úpravy

Na základe dohody členov zainteresovaných asociácií a za predpokladu
dodržania princípov týchto Pravidiel sa môžu niektoré
pravidlá upraviť v prípade zápasov hráčov do 16 rokov, ženského
futsalu, veteránov (hráčov nad 35 rokov), ako aj v prípade
telesne postihnutých hráčov.
Prípustné sú nasledovné úpravy pravidiel:
– veľkosť hracej plochy,
– veľkosť a váha lopty, ako aj materiál, z ktorého je zhotovená,
– šírka a výška bránky,
– trvanie polčasov,
– striedanie.
Ďalšie úpravy sú povolené len so súhlasom IFAB.
Muži a ženy
Použitie mužského rodu v súvislosti s hráčmi, rozhodcami
a pod. je z dôvodu zjednodušenia interpretácií a vzťahuje sa
rovnako na mužský, ako aj na ženský rod.

Rozmery

Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy
musí byť väčšia ako jej šírka.
Dĺžka: minimum 25 m
maximum 42 m
Šírka: minimum 15 m
maximum 25 m
Medzištátne zápasy:
Dĺžka: minimum 38 m
maximum 42 m
Šírka: minimum 18 m
maximum 25 m

Vyznačenie hracej plochy

Hracia plocha je ohraničená čiarami, ktoré sú jej súčasťou. Dve
dlhšie čiary sa nazývajú postranné čiary. Dve kratšie čiary sa nazývajú
bránkové čiary. Šírka všetkých čiar je 8 cm.
Hracia plocha je rozdelená na dve polovice stredovou čiarou.
Stred ihriska je vyznačený v polovici stredovej čiary. Okolo neho
je vyznačený kruh s polomerom 3 m.

Bránkové územie

Bránkové územie sa nachádza na obidvoch stranách hracej plochy
a je zadefi nované nasledovne:
– a každom konci hracej plochy je vo vzdialenosti 6 m od vonkajšej
strany každej bránkovej žrde smerom do hracej plochy
vpísaný štvrťkruh s polomerom 6 m. V úseku oproti bránke
sú štvrťkruhy spojené čiarou, ktorá je rovnobežná s bránkovou
čiarou, dĺžka tejto rovnobežnej časti je 3,16 m. Priestor
v tomto oblúku sa nazýva bránkové (pokutové) územie.

Značka pokutového kopu

Značka pokutového kopu je umiestnená 6 m od stredu bránkovej
čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená.
Značka 10 metrového voľného kopu
Značka 10 m voľného kopu je umiestnená 10 m od stredu bránkovej
čiary medzi dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená.
Značka rohového kopu
V každom rohu hracej plochy je z jej vnútornej strany vyznačený
štvrťkruh s polomerom 25 cm označujúci miesto, z ktorého sa
zahráva kop z rohu.

Územie pre striedanie hráčov

Územie pre striedanie hráčov je situované na tej strane hracej
plochy, na ktorej sa nachádzajú lavičky náhradníkov. Na tomto
území hráč počas zápasu vstupuje na hraciu plochu, alebo ju
opúšťa a strieda ho iný spoluhráč.
• územie pre striedanie hráčov sa nachádza priamo pred lavičkami
náhradníkov obidvoch družstiev, jeho dĺžka je 5 m na
každej strane. Na postrannej čiare tej strany hracej plochy,
kde sa nachádzajú lavičky náhradníkov sú vyznačené dve kolmé
čiary dlhé 80 cm a široké 8 cm tak, že 40 cm zasahuje do
vnútornej strany hracej plochy a 40 cm do vonkajšej strany
hracej plochy.
• Priestor vo vzdialenosti 5 m od konca územia pre striedanie
hráčov (koniec bližší k stredovej čiare) smerom k prieniku
postrannej a stredovej čiary musí zostať voľný, nakoľko ide
o priestor, kde sa nachádza stôl s časomierou.

Bránky

Bránky sú umiestnené v strede každej bránkovej čiary a skladajú
sa z dvoch vertikálnych žrdí, spojených v hornej časti horizontálnym
brvnom. Vzdialenosť (vnútorný rozmer) medzi žrďami
je 3 metre a vzdialenosť spodného okraja brvna od podlahy je
2 metre.
Šírka a hrúbka žrdí a brvna je rovnaká a meria 8 cm.
Sieť zo sisalu, juty alebo nylonu. Musí byť pripevnená k žrdiam,
brvnu a za bránkami. Musí byť napnutá tak, aby neohrozovala
bezpečnosť hráčov. V spodnej časti je zaistená ohnutou tyčou,
alebo iným adekvátnym podporným zariadením.
Hĺbka bránky, chápaná ako vzdialenosť od vonkajšieho okraja
bránkových žrdí smerom von z hracej plochy, je v hornej časti
bránky najmenej 80 cm a v spodnej časti bránky 100 cm.

Bezpečnosť

Bránky môžu byť prenosné, ale počas zápasu musia byť bezpečne
ukotvené k podlahe.

Povrch hracej plochy

Povrch hracej plochy musí byť hladký, neabrazívny a rovný. Odporúča
sa použitie dreva alebo umelého materiálu. Neodporúča
sa betón alebo asfalt.

Rozhodnutia
1. V prípade, že bránkové čiary merajú medzi 15 a 16 m, polomer
štvrťkruhu bránkového územia meria iba 4 m. V tomto
prípade značka pokutového kopu nie je umiestnená na čiare
pokutového územia, ale 6 m od stredu bránkovej čiary medzi
dvoma žrďami a je od nich rovnako vzdialená.
2. Vo vzdialenosti 5 m od rohového štrvťkruhu bude značky
rohového územia môže byť vyznačená pomocná čiara hrúbky
8 cm, ktorá je kolmá na postrannú čiaru a smeruje von z hracej
plochy. Táto čiara slúži pre určenie odstupu pri zahrávaní
kopu z rohu.
3. Vo vzdialenosti 5m naľavo a napravo od druhej značky pokutového
kopu budú umiestnené dve pomocné čiary, ktoré
slúžia pre určenie odstupu pri zahrávaní kopu z druhej značky
pokutového kopu. Ich šírka je 6cm.
4. Striedačky sú umiestnené za postrannou čiarou, priamo vedľa
voľného priestoru určeného pre stolík časomerača.

Vlastnosti a rozmery lopty
• je okrúhla,
• vyrobená z kože, alebo iného vhodného materiálu,
• obvod sa pohybuje v rozpätí 62 až 64cm,
• váha má byť na začiatku zápasu v rozpätí 400 až 440 g,
• tlak sa pohybuje v rozpätí od 0,4 až 0,6 atmosfér
(400 až 600g/cm2).
Výmena poškodenej lopty
Ak lopta praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v hre:
• hra sa preruší,
• opäť sa začne hrať spustením náhradnej lopty na tom mieste,
na ktorom došlo poškodeniu pôvodnej lopty. Ak lopta
praskne, alebo sa iným spôsobom poškodí v čase, keď je hra
prerušená (a má nasledovať výkop, hod od brány, kop z rohu,
voľný kop, kop z autu, pokutový kop),
• v hre sa pokračuje spôsobom, ktorý zodpovedá prerušeniu
hry podľa platných Pravidiel futsalu.
Bez súhlasu rozhodcu nie je možné loptu počas zápasu meniť
za inú loptu.

Rozhodnutia
1. V medzištátnych zápasoch nie sú povolené plstené lopty.
2. Lopta spustená z výšky 2 metre, sa po prvom odrazení nesmie
odraziť do výšky menej ako 50 cm a viac ako 65 cm.
V súťažných zápasoch sú povolené len tie lopty, ktoré spĺňajú
minimálne technické parametre, tak ako je to uvedené v Pravidle
2.
V zápasoch realizovaných pod hlavičkou FIFA a v zápasoch organizovaných
pod záštitou asociácií, musí byť lopta označená
jedným z týchto nápisov: ofi ciálne logo „FIFA APPROVED“
(schválené FIFA), ofi ciálne logo „FIFA INSPECTED“ (preverené
FIFA), alebo „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“
(štandardná lopta pre medzištátne zápasy). Takýto nápis
na lopte znamená, že lopta bola ofi ciálne testovaná a že je
v súlade so špeciálnymi technickými požiadavkami, špecifi -
kovanými podľa jednotlivých kategórií a spĺňa kritériá uvedené
v Pravidle 2. FIFA zverejní zoznam ďalších požiadaviek,
špecifi ckých pre každú z príslušných kategórií. FIFA vyberie
inštitúcie, ktoré budú realizovať testovanie lôpt.
Pre zápasy hrané pod hlavičkou asociácií rozhodne príslušná
asociácia, ktoré logo z troch vyššie uvedených bude fi gurovať
na lopte.
Pre všetky ostatné zápasy platí, že lopta musí spĺňať kritériá
tak, ako sú uvedené v Pravidle 2.
V prípade, že asociácia rozhodne, že v zápasoch konaných
pod jej hlavičkou bude na lopte nápis „FIFA APPROVED“ alebo
„FIFA INSPECTED“, táto asociácia musí tiež povoliť použitie
nápisu „INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“.
V zápasoch konaných pod hlavičkou FIFA, alebo pod hlavičkou
jednotlivých asociácií, na lopte nie je povolený žiadny
druh komerčnej reklamy, okrem emblému súťaže, organizátora
súťaže a autorizovanej obchodnej značky výrobcu lopty.
Pravidlá súťaže môžu obmedziť veľkosť a počet týchto označení.

Hráči

Zápas sa hrá s dvomi družstvami, každé družstvo má 5 hráčov,
z ktorých jeden je brankár.
Postup pri striedaní
• Striedanie hráčov je povolené vo všetkých zápasoch hraných
podľa pravidiel FIFA.
• Maximálny povolený počet striedajúcich hráčov je 7.
• Počet striedaní v zápase nie je obmedzený.
• Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa môže vrátiť na ihrisko ako
striedajúci hráč za iného hráča. Strieda sa letmým spôsobom,
t. j. aj vtedy, keď je lopta v hre, ako aj po prerušení hry a to za
týchto podmienok:
– hráč, ktorý opúšťa hraciu plochu, musí prekročiť postrannú
čiaru striedajúceho územia výhradne na vlastnej polovici
ihriska v zóne vyznačenej a vymedzenej na striedanie,
– hráč, ktorý vchádza na ihrisko, musí tiež prekročiť postrannú
čiaru územia určeného na striedanie, výhradne na
vlastnej polovici, avšak až po tom, čo hráč odchádzajúci
z hracej plochy úplne prekročil postrannú čiaru,
– striedanie je ukončené vtedy, keď striedajúci hráč vstúpi na
hraciu plochu, od tohto momentu sa stáva hráčom a hráč,
ktorého nahrádza, prestáva byť hráčom a stáva sa striedajúcim
hráčom,
– brankár si môže meniť miesta s ktorýmkoľvek iným hráčom.

Priestupky – sankcie

V prípade, že pri striedaní hráč zo striedačky vstúpi na hraciu
plochu skôr, ako hráč, ktorého strieda, úplne opustí hraciu plochu:
• hra sa preruší,
• hráč, ktorý je striedaný dostane pokyn opustiť hraciu plochu,
• striedajúci hráč je napomenutý žltou kartou a má nariadené
opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia striedania,
• hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva
družstvo súpera. Zahráva sa z miesta, na ktorom sa lopta
nachádzala pri prerušení hry.
Ak pri striedaní hráč opúšťajúci hraciu plochu, alebo striedajúci
hráč vstúpi na hraciu plochu mimo zóny, ktorú má ich družstvo
vymedzenú na striedanie:
• hra sa preruší,
• hráč, ktorý sa dopustil priestupku je napomenutý žltou kartou
a má nariadené opustiť hraciu plochu za účelom ukončenia
striedania,
• hra je rozohraná nepriamym voľným kopom, ktorý zahráva
družstvo súpera z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala pri
prerušení hry.
Rozhodnutia
1. Na začiatku každého zápasu musí mať každý družstvo 5 hráčov.
2. V prípade, že pri vylúčení hráčov zostanú družstvu na hracej
ploche menej ako traja hráči (vrátane brankára), zápas musí
byť ukončený.
3. Člen realizačného družstva môže počas zápasu dávať hráčom
taktické pokyny. Členovia realizačného družstva však nesmú
prekážať pohybu hráčov a rozhodcov a musia sa správať slušne.

Bezpečnosť
Výstroj hráča nesmie obsahovať nič, čo by ohrozilo jeho bezpečnosť
a zdravie, či bezpečnosť ostatných hráčov na hracej
ploche, vrátane akéhokoľvek druhu klenotov.
Základný výstroj
Základný povinný výstroj hráča pozostáva z nasledovných
oddeliteľných častí:
• dres alebo tričko,
• trenírky – ak je ich súčasťou tepelná vložka, musí byť rovnakej
farby, akej je dominantná farba trenírok,
• štulpne,
• chrániče holení nôh,
• obuv – povoleným druhom obuvi sú plátené tenisky, alebo
ľahké tenisky z mäkkej kože s gumenou podrážkou, alebo
s podrážkou z podobného materiálu.
Dres alebo tričko
• čísla od 1 do 15 musia byť na zadnej strane trička,
• farba čísiel musí kontrastovať s farbou dresu.
V medzištátnych zápasoch musia byť dresy označené aj číslami
vpredu, avšak ich veľkosť je menšia.
Chrániče
• musia byť celé zakryté štulpňami,
• musia byť vyrobené z vhodného materiálu (guma, umelá
hmota a podobné materiály),
• musia poskytovať dostatočný stupeň ochrany.
Brankári
• brankárom je povolené nosiť tepláky,
• farba dresu brankára sa musí výrazne líšiť od dresov ostatných
hráčov na hracej ploche, ako aj od dresov rozhodcov,
• ak je brankár v zápase vystriedaný iným hráčom, brankársky
dres striedajúceho hráča musí byť označený na zadnej strane
číslom tohto hráča.

Sankcie
Za porušenie tohto pravidla:
• bude hráč, ktorý sa previnil, vykázaný mimo hraciu plochu,
aby si svoj výstroj upravil, prípadne doplnil. Tento hráč sa nesmie
vrátiť späť na hraciu plochu bez toho, aby najprv o tom
upovedomil jedného z rozhodcov, ktorý skontroluje, či je výstroj
hráča v poriadku.
Rozohratie po prerušení hry
Ak rozhodca preruší hru, aby napomenul hráča, ktorý sa previnil
nevhodným alebo nedostatočným výstrojom:
• hra sa rozohrá nepriamym voľným kopom, ktorý zahrá hráč
družstva súpera z miesta, kde sa lopta nachádzala pri prerušení
hry rozhodcom.
Rozhodnutia
1. Hráči nesmú odhaľovať spodné tričká na ktorých sú slogany
alebo reklamy. Hráč, ktorý si vyzlečie dres, pod ktorým odhalí
slogan, alebo reklamu bude potrestaný organizátorom súťaže.
2. Tričko musí mať rukávy.

Autorita rozhodcu

Na každý zápas musí byť delegovaný rozhodca, ktorý hru kontroluje
má plnú autoritu uplatňovať a presadzovať platné Pravidlá
futsalu a to od chvíle, kedy vstúpi na hraciu plochu až do
chvíle, kedy ju opustí.
Práva a povinnosti
Rozhodca:
• uplatňuje a presadzuje platné Pravidlá futsalu,
• umožní pokračovať v hre, keď družstvo, proti ktorému bol
spáchaný priestupok využije výhodu danú pravidlami a musí
potrestať hráča, resp. družstvo, ktorý sa pôvodného priestupku
dopustí, keď očakávaná výhoda nie je využitá,
• vedie záznam o priebehu zápasu a poskytne ho príslušným
orgánom. Záznam obsahuje informácie o všetkých disciplinárnych
priestupkoch hráčov, prípadne členov realizačných
tímov, ako aj o všetkých incidentoch, ktoré sa vyskytli pred
zápasom, počas zápasu, alebo po jeho skončení,
• plní povinnosti časomiery v prípade, že rozhodca zodpovedný
za čas nie je prítomný,
• preruší, dočasne pozastaví alebo ukončí zápas v prípade
porušenia akýchkoľvek pravidiel hry, ak to považuje za
primerané,
• preruší, dočasne pozastaví alebo predčasne ukončí zápas
ako následok akéhokoľvek vonkajšieho zásahu,
• potrestá hráča, ktorý sa previnil, v závažnejších prípadoch ho
z hry úplne vylúči,
• napomenie členov realizačného tímu v prípade nešportového
správania a ak je to nevyhnutné, vykáže ich
z íhriska a okolitého priestoru,
• neumožní, aby na hraciu plochu vstúpila neoprávnená osoba,
• preruší hru, ak bol podľa jeho názoru, hráč vážnejšie zranený
a zabezpečí jeho presun z hracej plochy,
• umožní pokračovať v hre, pokiaľ lopta nie je mimo hry a ak je,
podľa jeho uváženia, hráč len ľahšie zranený,
• skontroluje či lopta s ktorou sa hrá zodpovedá požiadavkám
stanoveným v Pravidle 2,
• potrestá vážnejší priestupok, ak sa hráč dopustí viacerých
priestupkov v tom istom čase.

Rozhodnutia rozhodcu
Rozhodnutia rozhodcu, týkajúce sa skutočností spojených
s hrou sú konečné.
Rozhodca a druhý rozhodca môžu zmeniť rozhodnutie iba
v takom prípade, keď si uvedomia, že sa dopustili chyby, alebo
ak považujú za nevyhnutné tak urobiť, za predpokladu, že shra
nebola znova zahájená, alebo nebolo stretnutie ukončené.
Rozhodnutie
1. Ak rozhodca a druhý rozhodca naraz signalizujú faul a vznikne
nezhoda o tom, ktoré družstvo sa dopustil faulu, platné je
rozhodnutie rozhodcu.
2. Obaja, rozhodca, aj druhý rozhodca majú právo napomenúť,
alebo vylúčiť hráča, ale v prípade nezhody medzi nimi platí
rozhodnutie rozhodcu.

Povinnosti
Delegovaný druhý rozhodca sa pohybuje na opačnej strane hracej
plochy ako rozhodca. Môže používať píšťalku.
Druhý rozhodca pomáha rozhodcovi pri vedení zápasu v súlade
s platnými Pravidlami futsalu.
Okrem toho druhý rozhodca:
• má právo prerušiť hru v prípade porušenia pravidiel,
• spolu s hlavným rozhodcom dohliada nad správnym striedaním
hráčov počas hry.
V prípade nekvalifi kovaných verdiktov druhého rozhodcu má
rozhodca právo pozbaviť ho jeho funkcie, zabezpečí jeho náhradu
a podá správu príslušnému orgánu.
Rozhodnutie
1. V prípade medzištátnych zápasov je prítomnosť druhého rozhodcu
povinná.

Povinnosti
Časomerač a tretí rozhodca sú menovaní. Počas zápasu sedia na
tej istej strane, na ktorej sú umiestnené lavičky náhradníkov, ich
stôl je umiestnený z vonkajšej strany stredovej čiary.
Časomerač a tretí rozhodca majú k dispozícii vhodné zariadenie
určené na časomieru (chronometer), ako aj nevyhnutné vybavenie
potrebné na signalizovanie akumulovaných faulov, ktoré je povinný
zabezpečiť klub, na hracej ploche ktorého sa zápas odohráva.
Časomerač
dbá o to, aby dĺžka zápasu bola v súlade s ustanovením v Pravidle
8 nasledovne:
• spustenie časomiery (chronometra) pri výkope,
• zastavením časomiery (chronometra) keď je lopta mimo hry,
• opätovným spustením časomiery po zahratí lopty, po hode
od bránky, po rohovom a voľnom kope, po kopoch zo značky
pokutového kopu, alebo zo značky 10 m voľného kopu, po
oddychovom čase alebo po vhodení lopty,
• kontroluje minútový oddychový čas,
• kontroluje trvanie dvojminútového trestného času vylúčeného
hráča,
• signalizuje koniec prvého polčasu, koniec zápasu, koniec
nastaveného času a koniec oddychových časov s píšťalkou
alebo iným akustickým signálom, odlišným od rozhodcovho,
• vedie záznamy o všetkých oddychových časoch vyžiadaných
družstvami, informuje o nich rozhodcov a družstvá a signalizuje
povolenie oddychového času, ak oň požiada člen realizačného
tímu ktoréhokoľvek družstva (Pravidlo 8),
• vedie záznam o prvých piatich akumulovaných fauloch na
každej strane, v obidvoch polčasoch a signalizuje, keď sa
jeden z tímov dopustí piateho akumulovaného faulu.
Tretí rozhodca
Tretí rozhodca plní úlohu asistenta časomeračovi nasledovne:
• vedie záznamy o prvých piatich fauloch na každej strane
v každom polčase, ktoré boli rozhodcom uznané za akumulované
fauly a signalizuje, keď sa mužstvo dopustí 5. faulu,
– vedie záznam o prerušeniach hry a ich príčinách,
– robí si záznamy o číslach hráčov, ktorí dosiahli gól,
– vedie evidenciu o hráčoch, ktorí boli potrestaní žltou alebo
červenou kartou,
– sleduje výmenu lôpt na žiadosť rozhodcov,
– ak je to nevyhnutné, kontroluje výstroj hráčov pred ich
vstupom na hraciu plochu,
– signalizuje rozhodcom ich zreteľný omyl pri napomenutí
alebo vylúčení hráča alebo v prípade akéhokoľvek
násilného správania spáchaného mimo ich dosahu,
– sleduje správanie sa osôb nachádzajúcich sa na lavičkách
družstiev a informuje rozhodcov o ich akomkoľvek
nevhodnom správaní.
V prípade nekvalifi kovaných verdiktov časomerača a tretieho
rozhodcu má rozhodca právo pozbaviť ich funkcie, zabezpečí
ich náhradu a podá o tom správu príslušnému orgánu. V prípade
zranenia môže tretí rozhodca nahradiť rozhodcu alebo
druhého rozhodcu.
Rozhodnutia
1. V medzištátnych zápasoch je prítomnosť časomerača a tretieho
rozhodcu nevyhnutná.
2. V medzištátnych zápasoch musí byť zariadenie na časomieru
(chronometer) vybavené nasledovnými funkciami: presná
časomiera, zariadenie na načasovanie dvojminútového trestu
pre štyroch hráčov súčasne a zariadenie na monitorovanie
akumulovaných faulov pre každý tím v obidvoch polčasoch
zápasu.
3. V prípade neprítomnosti tretieho rozhodcu, časomerač
preberá povinnosti tretieho rozhodcu.

Hlavné časti zápasu
Zápas pozostáva z dvoch rovnako dlhých polčasov, každý trvá
20 minút.
Časomieru zabezpečuje časomerač, ktorého povinnosti sú stanovené
v Pravidle 7.
Trvanie obidvoch polčasov sa môže predĺžiť v prípade zahrávania
pokutového kopu, alebo v prípade priameho voľného kopu
zahrávaného proti družstvu, ktoré sa dopustilo viac ako piatich
akumulovaných faulov.
Oddychový čas
Tímy sú oprávnené požiadať o oddychový čas v trvaní jednej
minúty v každom polčase za týchto podmienok:
• o oddychový čas v trvaní jednej minúty môžu požiadať
členovia realizačného tímu) časomerača,
• o minútový oddychový čas môže tréner požiadať vtedy, keď
je jeho družstvo pri lopte,
• časomerač signalizuje povolenie oddychového času, keď je
lopta mimo hry za použitia píšťalky alebo iného akustického
signálu, ktorý sa líši od signalizácie rozhodcu,
• počas oddychového času náhradníci zostanú mimo hracej
plochy. Hráči smú byť striedaní až po ukončení oddychového
času. Člen realizačného tímu nesmie vstúpiť na
hraciu plochu,
• ak si družstvo nevyberie oddychový čas v prvom polčase,
neznamená to, že si môže v druhom polčase vybrať dva, ale
opäť iba jeden oddychový čas.
Dĺžka prestávky medzi dvoma polčasmi
Prestávka medzi dvoma polčasmi nesmie trvať dlhšie ako 15 minút.
Rozhodnutia
1. V prípade neprítomnosti časomerača si člen realizačného
tímu vyžiada oddychový čas u rozhodcu.
2. V prípade, že si v súlade s pravidlami vyžiada zápas predĺženie,
ďalší oddychový čas v tejto časti hry už nie je možný.

Úvodné ustanovenia
Pred začiatkom stretnutia sa mincou žrebuje o stranu hracej
plochy. Družstvo, ktoré žreb vyhrá, má možnosť voľby strany.
Súper získava možnosť výkopu.
Družstvo, ktoré pri žrebovaní vyhrá, zahráva výkop na začiatku
druhého polčasu.
V druhom polčase si družstvá vymenia strany a útočia na opačnú
bránu.
Výkop
Výkop znamená začiatok hry alebo opätovné rozohratie hry po
prerušení v týchto prípadoch:
• na začiatku zápasu,
• po dosiahnutí gólu,
• na začiatku druhého polčasu,
• v prípade potreby na začiatku každého nastaveného času.
Gól je možné dosiahnuť aj priamo z výkopu.
Postup
• pri výkope sú všetci hráči na svojej vlastnej polovici hracej
plochy,
• súperi družstva, ktoré výkop zahráva sú až do rozohrávky
najmenej v trojmetrovej vzdialenosti od lopty,
• lopta je umiestnená v strede hracej plochy v ustálenej polohe,
• rozhodca dá pokyn k výkopu,
• lopta je v hre keď je do nej kopnuté a smeruje vpred,
• hráč, ktorý výkop zahráva sa nesmie opakovane dotknúť lopty,
najprv sa jej musí dotknúť iný hráč.
Po dosiahnutí gólu výkop zahráva družstvo, ktoré gól inkasovalo.
Sankcie
V prípade, že hráč ktorý zahráva výkop sa opakovane dotkne
lopty bez toho, že by sa jej dotkol iný hráč:
• nariaďuje sa nepriamy voľný kop, ktorý zahráva hráč súperovho
družstva z miesta priestupku.
V prípade iných nedostatkov súvisiacich s postupom pri zahrávaní
výkopu sa výkop opakuje.
Vhodenie rozhodcovskej lopty
Vhodenie rozhodcovskej lopty je spôsob pokračovania v hre po
prerušení hry z akejkoľvek príčiny, ktorá nie je uvedená v týchto
pravidlách, za predpokladu že bezprostredne pred prerušením
lopta neprešla cez postrannú alebo bránkovú čiaru.
Postup
Jeden z rozhodcov vhodí loptu na mieste, kde sa lopta nachádzala
pri prerušení hry.
Sankcie
Vhodenie rozhodcovskej lopty sa musí opakovať keď:
• sa jej dotkne hráč skôr ako sa lopta dotkne hracej plochy,
• ak lopta opustí hraciu plochu po tom, čo sa dotkne hracej
plochy bez toho, aby sa jej následne dotkol hráč.

Zvláštne okolnosti
Voľný kop nariadený v prospech brániaceho sa družstva v jeho
vlastnom pokutovom území môže byť zahratý na ktoromkoľvek
mieste pokutového územia.
Nepriamy voľný kop nariadený v prospech útočiaceho družstva
v pokutovom území súpera sa musí zahrávať z čiary ohraničujúcej
pokutové územie z bodu, ktorý je najbližšie k miestu, kde
k priestupku došlo. Pri rozhodcovskej lopte zahrávanej v pokutovom
území sa lopta vhadzuje na čiare ohraničujúcej pokutové
územie v bode, ktorý je najbližšie k miestu, kde sa lopta nachádzala
v čase prerušenia hry.

Lopta mimo hry
Lopta je mimo hry keď:
• celým objemom prejde za bránkovú alebo postrannú čiaru,
po zemi alebo vo vzduchu,
• rozhodca preruší hru,
• sa dotkne stropu.
Lopta v hre
Lopta je v hre vo všetkých ostatných prípadoch vrátane:
• prípadov, keď sa odrazí od brvna bránky alebo od jej žrde
smerom do hracej plochy,
• prípadov, keď sa odrazí od jedného z rozhodcov, ktorý sa
nachádza na hracej ploche.
Rozhodnutie
1. Keď sa zápas hrá v športovej hale a lopta sa dotkne stropu,
hra je prerušená a zahráva sa kopom z autu nariadeným
v prospech súpera družstva, ktorého hráč sa ako posledný
dotkol lopty. Zahráva sa z bodu na postrannej čiare, ktorý je
najbližšie k miestu, nad ktorým sa lopta dotkla stropu.
2. Strop nad hracou plochou je minimálne vo výške 4 m.
Toto sa uvedie aj do pravidiel súťaže.

Dosiahnutie gólu
Pokiaľ to v pravidlách nie je stanovené ináč, gól je platný, keď
prejde lopta celým objemom za bránkovú čiaru medzi bránkovými
žrďami a pod brvnom, pričom ju žiadny hráč alebo
brankár útočiaceho mužstva úmyselne nezadržal pažou alebo
rukou, prípadne hodil, niesol alebo udrel.
Víťaz stretnutia
Víťazom sa stáva družstvo, ktoré v zápase dosiahne viac gólov.
Ak obidve družstvá dosiahnu v stretnutí rovnaký počet gólov,
stretnutie sa končí remízou.
Pravidlá súťaže
Ak pravidlá súťaže uvádzajú, že zápas sa musí skončiť víťazstvom
ktoréhokoľvek družstva alebo ak sa stretnutie play-off
skončí remízou, môžu sa uplatniť iba nasledovné spôsoby:
• počet gólov dosiahnutý na ihrisku súpera,
• nadstavený čas,
• kopy zo značky pokutového kopu.
Rozhodnutie
Iba spôsoby schválené FIFA, ktoré sú opísané v týchto pravidlách,
môžu byť ustanovené v súťažných pravidlách.

Fauly a nešportové správanie sa trestajú nasledovne:
Priamy voľný kop
Priamy voľný kop (ďalej len PVK) sa nariadi proti družstvu súpera
vtedy, keď sa hráč dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov
tak, že to bude rozhodca považovať za nedbanlivosť,
alebo úmyselný priestupok alebo použitie neprimeranej sily:
• kopne alebo sa pokúsi kopnúť súpera,
• nastaví súperovi nohu, alebo nohou spôsobí (alebo sa pokúsi
spôsobiť) pád súpera, alebo sa zohne pred súperom, prípadne
za ním,
• skočí na súpera,
• vráža do súpera,
• udrie alebo sa pokúsi udrieť protihráča,
• sotí do súpera.
Priamy voľný kop je nariadený proti družstva súpera, ak sa hráč
dopustí jedného z nasledujúcich piatich priestupkov:
• drží súpera,
• napľuje na súpera,
• ide do sklzu v snahe zmocniť sa lopty alebo ju tečovať, keď
s ňou hrá súper (netýka sa brankára v jeho bránkovom území,
ak pritom nehrá neopatrne, nedbalo a neprimeranou
silou),
• dotkne sa protihráča skôr ako lopty pri pokuse odobrať mu
loptu,
• úmyselne zahrá loptu rukou, okrem brankára v jeho pokutovom
území.
Priamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom sa priestupok
hráča proti pravidlám hry odohral. V prípade, že bol priamy
voľný kop nariadený v prospech brániaceho sa družstva v jeho
vlastnom pokutovom území, priamy voľný kop sa zahráva z ktoréhokoľvek
miesta v pokutovom území.
Vyššie uvedené priestupky sa počítajú ako akumulované fauly.

Pokutový kop
Pokutový kop nariadi rozhodca v prípade, že sa hráč dopustí
niektorého z vyššie uvedených priestupkov vo vlastnom pokutovom
území, bez ohľadu na pozíciu lopty, za predpokladu že
lopta je v momente priestupku v hre.
Nepriamy voľný kop
Nepriamy voľný kop je nariadený rozhodcom v prípade, že sa
brankár dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:
• zahrá brankár (na vlastnej polovici) s loptou po tom, ako ju
po vlastnej rozohrávke opäť dostane od jeho spoluhráča bez
toho, aby prešla cez polovicu ihriska, alebo bez toho aby sa
jej predtým dotkol súper,
• brankár sa dotkne lopty rukou, alebo ju rukou kontroluje
po tom, ako mu ju úmyselne zahral spoluhráč (vo vlastnom
bránkovo území),
• brankár sa dotkne lopty rukou, alebo ju rukou kontroluje
bezprostredne po tom, ako bola zahraná do hry po prerušení
kopom z autu jeho spoluhráčom,
• brankár hrá s loptou, alebo ju kontroluje rukou, alebo nohou
na vlastnej polovici dlhšie ako 4 sekundy.
Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech družstva súpera
a zahráva sa z miesta, na ktorom došlo k priestupku, ak podľa
uváženia rozhodcu hráč:
– hrá nebezpečným spôsobom,
– úmyselne bráni v pohybe súpera, bez úmyslu s loptou hrať,
– bráni brankárovi v rozohrávke,
– dopustí sa akéhokoľvek iného priestupku, ktorý nie je uvedený
v Pravidle 12, ktorý spôsobí prerušenie hry za účelom
napomenutia alebo vylúčenia hráča.
Nepriamy voľný kop sa zahráva z miesta, na ktorom došlo
k priestupku.)
Disciplinárne opatrenia
Žltou, alebo červenou kartou môžu byť napomenutí len hráči
a náhradníci.
Rozhodcovia sú oprávnení realizovať disciplinárne opatrenia od
chvíle vstupu hráčov na hraciu plochu až kým hraciu plochu
neopustia po záverečnom hvizde rozhodcu.
Priestupky, za ktoré sú hráči napomenutí žltou kartou
Hráč alebo náhradník je napomenutý žltou kartou, ak sa dopustí
niektorého z nasledujúcich priestupkov:
• správa sa nešportovo,
• slovne alebo náznakom prejavuje nesúhlas alebo napadnutie,
• sústavne porušuje Pravidlá futsalu,
• zdržuje pri rozohrávke,
• nerešpektuje požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní rohového
kopu, voľného kopu, kopu z autu alebo hodu od brány,
• vstúpi alebo opakovane vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu
rozhodcu, alebo porušuje pravidlá pri striedaní,
• úmyselne opustí hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu.
Priestupky, za ktoré sú hráči napomenutí červenou kartou –
vylúčenie z hry
Hráč alebo náhradník je vylúčený z hry a dostane červenú kartu,
ak sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:
• hrá mimoriadne nebezpečne,
• správa sa hrubo nešportovo a násilne,
• pľuje na súpera alebo inú osobu,
• zabráni súperovi dosiahnuť gól tým, že sa úmyselne zahrá
loptu rukou (okrem brankára v jeho pokutovom území),
• zabráni súperovi vo vyloženej gólovej príležitosti tým, že sa
dopustí priestupku, za ktorý by bol nariadený voľný kop alebo
pokutový kop,
• používa urážlivé, hanlivé a vulgárne výrazy, alebo gestá,
• dostane druhú žltú kartu.
Rozhodnutia
1. Hráč, ktorý bol vylúčený z hry nesmie v tomto stretnutí opätovne
vstúpiť do hry, nesmie sedieť na lavičke náhradníkov
a musí sa vzdialiť z hracej plochy.
32
Po dvoch minútach od vylúčenia spoluhráča môže do hry
vstúpiť náhradník za predpokladu, že družstvo súpera nedosiahne
gól skôr, ako uplynul dvojminútový trest a za predpokladu,
že dostal povolenie od časomerača. V tomto prípade
platí nasledovné:
• ak hrá na hracej ploche päť hráčov proti štyrom a družstvo
s vyšším počtom hráčov dosiahne gól, družstvo so štyrmi
hráčmi môže byť doplnené piatym hráčom,
• k hrajú obidve družstvá so štyrmi hráčmi a padne gól, obidve
družstvá hrajú ďalej s rovnakým počtom hráčov,
• ak hrá päť hráčov proti trom, alebo štyria hráči proti trom
a družstvo s vyšším počtom hráčov dosiahne gól, družstvo
s troma hráčmi sa doplní len o jedného hráča,
• ak obidve družstvá hrajú s troma hráčmi a padne gól, obidve
družstvá hrajú ďalej s rovnakým počtom hráčov,
• ak dosiahne gól družstvo s nižším počtom hráčov, počet hráčov
na hracej ploche sa nemení.
2. V súlade s Pravidlom 12, hráč môže prihrať loptu svojmu
brankárovi hlavou, hruďou, kolenom a pod. za predpokladu,
že lopta prešla cez stredovú čiaru, alebo za predpokladu že
sa jej dotkol súper. Avšak ak, podľa usúdenia rozhodcu, hráč
použije úmyselný trik v čase, keď je lopta v hre za účelom
obísť Pravidlá, hráč sa previní nešportovým správaním, je
napomenutý žltou kartou a rozhodca nariadi nepriamy voľný
kop v prospech družstva súpera, ktorý sa zahrá z miesta,
na ktorom došlo k priestupku. Za týchto okolností je irelevantné,
či sa brankár následne dotkol lopty rukami alebo
nie. Priestupku sa dopúšťa hráč, ktorého úmyslom je obísť
Pravidlo 12.
3. Nedovolené zastavenie útočiaceho hráča, ktoré ohrozí bezpečnosť
súpera musí byť potrestané ako závažné porušenie
pravidiel hry.
4. Každé simulovanie na hracej ploche s úmyslom oklamať rozhodcov
musí byť potrestané ako nešportové správanie
5. Hráč, ktorý si po dosiahnutí gólu vyzlečie dres, musí byť napomenutý
za nešportové správanie.

Typy voľných kopov
Voľný kop môže byť priamy alebo nepriamy. Pri obidvoch typoch
voľných kopov nesmie byť pred zahratím lopta v pohybe,
pred zahratím voľného kopu musí lopta stáť na jednom mieste
a hráč, ktorý kop zahráva sa nesmie lopty dotknúť opakovane
po druhý krát, až dokiaľ sa jej nedotkne iný hráč.
Priamy voľný kop
Ak z priameho voľného kopu smeruje lopta rovno do bránky
súpera, gól je platný.
Nepriamy voľný kop
Z nepriameho voľného kopu môže byť dosiahnutý gól v prípade,
že sa pred dosiahnutím gólu lopty dotkne iný hráč ako hráč,
ktorý nepriamy voľný kop zahrával.
Pozícia pri voľnom kope
Všetci hráči súpera musia byť pri zahrávaní voľného kopu minimálne
5 metrov od lopty, až kým lopta nie je opäť v hre. Lopta
je v hre po tom, čo sa jaj hráč dotkol alebo do nej kopol. Ak voľný
kop zahráva brániace sa družstvo v jeho pokutovom území,
všetci hráči súpera musia byť von z tohto pokutového územia.
Lopta je v hre hneď po tom, ako opustí pokutové územie.
Sankcie
Ak je pri zahrávaní voľného kopu hráč súpera k lopte bližšie ako
je povolená vzdialenosť 5 metrov:
• voľný kop sa opakuje.
– ak sa opakovane dotkne lopty hráč bezprostredne po tom,
ako zahral voľný kop pred tým, ako sa lopty dotkol iný
hráč:
– je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý
sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.
Ak družstvo zahrávajúce voľný kop zbytočne zdržuje a doba
zahrania presiahne 4 sekundy:
• Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera,
ktorý sa zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.
Signály
Priamy voľný kop:
• jeden z rozhodcov má rameno v horizontálnej polohe a ukazuje
na smer, ktorým sa bude priamy voľný okop zahrávať.
Druhou rukou ukazuje smerom k zemi vystretým ukazovákom,
čím dá tretiemu rozhodcovi, alebo inej zodpovednej
osobe pri stole s časomierou znamenie, že sa tento priestupok
počíta za akumulovaný faul.
Nepriamy voľný kop:
• rozhodcovia signalizujú nepriamy voľný kop zdvihnutím
ruky nad hlavu. Ruku držia nad hlavou do doby, keď je
kop zahraný a lopta sa dotkne iného hráča, alebo kým
opustí hraciu plochu.

Akumulované fauly
• sú všetky priestupky, ktoré sú potrestané priamym voľným
kopom tak, ako je to uvedené v Pravidle 12,
• prvých päť akumulovaných faulov, ktorých sa družstvo dopustí
v každom polčase je zaznamenaných v zápise zo stretnutia,
• rozhodcovia môžu umožniť pokračovať v hre ponechaním
výhody v prípade, že sa družstvo ešte nedopustilo piatich
akumulovaných faulov a družstvu súpera nebolo zabránené
skórovať z vyloženej gólovej príležitosti,
• ak rozhodcovia ponechajú výhodu, musia časomeračovi
a tretiemu rozhodcovi signalizovať akumulovaný faul
ihneď, ako sa lopta dostane mimo hry,
• v prípade nadstaveného času zostávajú akumulované fauly
z druhého polčasu v platnosti. Každý ďalší akumulovaný faul,
ktorého sa družstvo dopustí v nadstavenom čase sa pripočíta
k ostatným akumulovaným faulom z druhého polčasu.
Pozícia pri voľnom kope
Pri prvých piatich akumulovaných fauloch zaznamenaných
niektorým z družstiev v obidvoch polčasoch a za predpokladu,
že hra bola prerušená:
• hráči súperovho družstva môžu vytvoriť múr ako obranu pred
voľným kopom,
• všetci hráči súpera sú vzdialení najmenej 5 metrov od lopty
až dokým lopta nie je opäť v hre,
• priamo z voľného kopu môže byť dosiahnutý gól do brány
súpera.
Počnúc šiestym akumulovaným faulom zaznamenaným ktorýmkoľvek
z družstiev v obidvoch polčasoch:
• hráči súpera nemôžu vytvoriť obranný múť ako obranu pred
voľným kopom,
• hráč zahrávajúci kop musí byť jasne identifi kovateľný,
• brankár musí byť v pokutovom území a najmenej 5 metrov
od lopty,
• všetci ostatní hráči na hracej ploche musia stáť za pomyslenou
čiarou prechádzajúcou cez miesto kopu, rovnobežne
s bránkovou čiarou a mimo pokutového územia, musia byť
tiež 5 metrov od lopty a nesmú prekážať hráčovi, ktorý voľný
kop zahráva. Žiadny hráč nesmie prekročiť pomyslenú čiaru,
skôr ako je loptou zahrané.
Postup
(pri zahrávaní voľného kopu pri šiestom faule
a všetkých nasledujúcich akumulovaných fauloch)
• Hráč zahrávajúci voľný kop musí kopnúť do lopty so zámerom
dosiahnuť gól, loptu nesmie prihrať spoluhráčovi.
• Po zahraní voľného kopu sa žiadny hráč nesmie dotknúť lopty
skôr, ako sa jej dotkne brankár súpera, alebo skôr, ako sa
lopta odrazí od brvna alebo žrde bránky, alebo skončí mimo
hry.
• Ak sa hráč dopustí šiesteho faulu svojho družstva na polovici
súpera, alebo na vlastnej polovici v priestore medzi stredovou
čiarou a pomyslenou čiarou prechádzajúcou cez druhú
značku pokutového kopu vzdialenú 10 metrov od bránkovej
čiary, voľný kop sa zahráva z druhej značky pokutového kopu.
Druhá značka pokutového kopu je opísaná v Pravidle 1. Voľný
kop sa zahráva v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti
„Pozícia pri voľnom kope“.
• Ak sa hráč dopustí 6. faulu na vlastnej polovici v priestore
medzi 10 m čiarou a bránkovou čiarou mimo pokutového
územia, družstvo ktoré bude zahrávať voľný kop si môže
vybrať, či sa bude voľný kop zahrávať z druhej značky pokutového
kopu alebo z miesta, na ktorom došlo k priestupku.
• V prípade, že zahratie priameho voľného kopu pripadne na
koniec polčasu alebo koniec predĺženia, rozhodca musí pridať
čas na zahratie tohto kopu.
Sankcie
Ak hráč brániaceho sa družstva poruší toto pravidlo:
• kop sa opakuje, ale len v prípade, že nepadol gól,
• kop sa neopakuje, ak bol dosiahnutý gól.
Ak spoluhráč hráča, ktorý zahráva kop poruší toto pravidlo:
• kop sa opakuje ak bol gól dosiahnutý,
• ak gól nebol dosiahnutý, rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá
nepriamym voľným kopom brániaceho sa družstva, ktorý
sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď
k priestupku došlo.
Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa
lopta ocitne v hre:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa
zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo).
Ak hráč brániaceho sa družstva a hráč útočiaceho družstva porušia
toto pravidlo:
• voľný kop sa opakuje.
Ak lopta po zahratí narazí na predmet:
• voľný kop sa opakuje.
Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo žrde a potom
narazí na predmet:
• rozhodca preruší hru,
• vhodí rozhodcovskú loptu na mieste, na ktorom sa lopta dotkla
predmetu.

Pokutový kop

Pokutový kop (PK) je nariadený proti družstvu, ktoré sa vo vlastnom
pokutovom území dopustí jedného z priestupkov, za ktoré
je nariadený priamy voľný kop v čase, keď je lopta v hre.
Gól môže byť dosiahnutý priamo z pokutového kopu.
V prípade, že zahratie pokutového kopu pripadne na koniec
polčasu alebo koniec predĺženia, rozhodca musí pridať čas na
zahratie tohto kopu.
Pozícia lopty a hráčov
Lopta:
• je umiestnená na značke pokutového kopu.
Hráč zahrávajúci pokutový kop:
• je zreteľne identifi kovateľný.
Brankár brániaceho sa družstva:
• stojí na bránkovej čiare medzi dvoma žrďami tvárou k strelcovi
až kým do lopty nebolo kopnuté.
Ostatní hráči okrem strelca pokutového kopu sú:
• na hracej ploche,
• mimo pokutového územia,
• za značkou pokutového kopu alebo v jej rovine,
• najmenej päť metrov od značky pokutového kopu.
Postup
• hráč zahrávajúci pokutový kop kopne loptu smerom vpred,
• nesmie sa lopty dotknúť druhýkrát, kým sa jej nedotkne iný
hráč,
• lopta je v hre keď sa do nej kopne a pohne sa vpred.
Pri pokutovom kope zahranom v normálnom hracom čase,
v predĺžení alebo v nadstavenom čase na konci polčasov za
účelom zahratia alebo opätovného zahratia pokutového kopu,
gól je uznaný ak predtým, ako prejde bránkovou čiarou popod
brvno a pomedzi žrde:
• sa lopta dotkne buď brvna,alebo žrde,
• alebo brankára.
Sankcie
Ak hráč brániaceho sa družstva poruší toto pravidlo:
• PK sa opakuje v prípade, že gól nebol dosiahnutý,
• PK sa neopakuje ak bol gól dosiahnutý.
Ak spoluhráč hráča vykonávajúceho pokutový kop poruší toto
pravidlo:
• PK sa opakuje ak bol dosiahnutý gól,
• ak gól nebol dosiahnutý rozhodca preruší hru a hra sa rozohrá
nepriamym voľným kopom brániaceho sa družstva, ktorý
sa zahrá z miesta, na ktorom sa lopta nachádzala v čase, keď
k priestupku došlo.
Ak hráč zahrávajúci kop poruší toto pravidlo po tom, ako sa
lopta ocitne v hre:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa
zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.
Ak hráč brániaceho sa družstva a hráč útočiaceho družstva porušia
toto pravidlo:
• pokutový kop sa opakuje.
Ak lopta po zahratí vpred narazí na predmet:
• kop sa opakuje.
Ak sa lopta odrazí do hry od brankára, brvna alebo žrde a potom
narazí na predmet:
• rozhodca preruší hru,
• rozohrá sa rozhodcovskou loptou na mieste, na ktorom sa
lopta dotkla predmetu.
Kop z autu
Kop z autu je spôsob opätovného rozohratia hry.
Z kopu z autu nie je možné priamo dosiahnuť gól.
Kop z autu sa nariadi:
• keď celá lopta prejde cez postrannú čiaru, po podlahe alebo
vo vzduchu, alebo sa dotkne stropu,
• z miesta, na ktorom lopta prešla postrannou čiarou,
• v prospech družstva súpera toho hráča, ktorý sa ako posledný
dotkol lopty.
Pozícia lopty a hráčov
Lopta:
• musí byť v nehybnej polohe na postrannej čiare
• je kopnutá späť do hry ktorýmkoľvek smerom.
Hráč zahrávajúci kop z autu:
• má v momente zahrania kopu chodidlo čiastočne na postrannej
čiare alebo na podlahe z vonkajšej strany postrannej
čiary.
Hráči brániaceho sa družstva:
• musia byť najmenej 5 metrov od miesta, z ktorého sa kop
zahráva.
Postup
• Hráč musí rozohrať kop z autu do 4 sekúnd.
• Hráč, ktorý zahráva kop z autu sa nesmie dotknúť lopty po
druhý krát skôr, ako sa jej dotkne iný hráč.
• Lopta je v hre hneď po tom, čo do nej hráč kopne alebo sa jej
iným spôsobom dotkne.
Sankcie
Družstvo súpera zahráva nepriamy voľný kop, ak:
• hráč rozohrávajúci kop z autu zahrá loptou druhý krát skôr,
ako sa jej dotkne iný hráč. Nepriamy voľný kop sa zahrá
z miesta, na ktorom k priestupku došlo.
Kop z autu sa opakuje hráčom súperovho družstva, ak:
• je kop nesprávne zahraný,
• je kop zahraný z iného miesta, ako z miesta, na ktorom lopta
prešla cez postrannú čiaru.
• kop nie je hráčom zahraný do 4 sekúnd,
• sa vyskytne iné porušenie pravidiel.
Ak protihráč naruší alebo prekazí správne zahratie kopu
z autu:
• bude napomenutý za nešportové správanie a bude mu
udelená žltá karta

Hod od bránky
Hod od bránky je spôsob nadviazania na hru.
Z hodu od bránky nie je možné priamo dosiahnuť gól.
Hod od bránky je nariadený, ak:
• sa lopty ako posledný dotkne hráč útočiaceho družstva
a lopta celým svojím objemom prejde cez bránkovú čiaru,
s výnimkou časti medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, či
už vo vzduchu alebo po zemi a nie je dosiahnutý gól v súlade
s Pravidlom 11.
Postup
• Brankár brániaceho sa družstva vyhodí loptu z ktoréhokoľvek
miesta pokutového územia.
• Hráči súpera musia zostať mimo pokutového územia, pokiaľ
lopta nie je opäť v hre.
• Brankár nemôže zahrať loptu po druhý krát, pokiaľ sa jej nedotkne
hráč súpera, alebo pokiaľ lopta neprejde cez stredovú
čiaru.
• Lopta je v hre hneď ako prejde za hranicu pokutového územia.
Sankcie
Ak lopta neopustí pokutové územie:
• hod od brány sa opakuje.
Ak po tom, čo je lopta v hre, sa jej brankár opakovane dotkne
skôr, ako sa jej dotkol hráč súperovho družstva, alebo skôr, ako
lopta prešla cez stredovú čiaru:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa
zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo* (viď str. 3).
Ak brankár nerozohrá hod od brány do štyroch sekúnd od zaujatia
pozície pre rozohratie:
• je nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera, ktorý sa
zahrá z čiary ohraničujúcej pokutové územie z bodu, ktorý je
najbližšie k miestu, na ktorom k priestupku došlo.

Kop z rohu
Kop z rohu (rohový kop) je spôsob nadviazania na hru.
Priamo z rohového kopu môže byť dosiahnutý gól, avšak len do
bránky súpera.
Rohový kop je nariadený keď:
• lopta prejde celým objemom bránkovou čiarou, buď po zemi
alebo vo vzduchu na polovici brániaceho sa družstva, pričom
sa jej naposledy dotkol hráč brániaceho sa družstva a nebol
dosiahnutý gól v súlade s Pravidlom 11.
Postup
• Lopta je umiestnená presne vo vnútri rohového štvrťkruh
v najbližšom rohu.
• Hráči súperovho družstva sú pri rozohratí rohového kopu
vzdialení minimálne 5 metrov od rohového štvrťkruhu,
pokiaľ nie je lopta v hre.
Hráči súperovho družstva sú pri zahratí rohového kopu vzdialení
od lopty minimálne 5 metrov, až pokiaľ nie je lopta opäť
v hre.
• Rohový kop zahráva hráč útočiaceho družstva.
• Lopta je v hre po tom, čo bolo do nej kopnuté, alebo sa jej
jeden z útočiacich hráčov dotkol.
• Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty nesmie opakovane
dotknúť, až dokiaľ sa jej nedotkne iný hráč.
Sankcie
Nepriamy voľný kop je nariadený v prospech družstva súpera
ak:
• Hráč, ktorý rohový kop zahráva sa lopty opakovane dotkne
pred tým, ako sa jej dotkol iný hráč. Nepriamy voľný kop sa
zahrá z miesta, na ktorom k priestupku došlo.
• Rohový kop nie je zahraný do 4 sekúnd od chvíle, ako sa hráč
zahrávajúci rohový kop postaví k lopte. NVK sa zahrá z rohového
štvrťkruhu.
V prípade iných priestupkov sa rohový kop opakuje.
Dosiahnuté góly na ihrisku súpera, predĺženie a kopy zo
značky pokutového kopu sú spôsoby určenia víťaza stretnutia
v prípade, ak si pravidlá súťaže vyžadujú víťaza a zápas
sa skončí remízou.
Dosiahnuté góly na ihrisku súpera:
Ak pravidlá súťaže ustanovujú ako rozhodujúce skóre
mužstiev po odohratí domáceho stretnutia a stretnutia na
ihrisku súpera, dosiahnuté góly na ihrisku súpera sa dvojnásobia.
Predĺženie:
• predĺženie pozostáva z dvoch rovnako dlhých častí v trvaní
5 minút.
Ak mužstvo nedosiahne viac gólov ako mužstvo súpera,
o víťazovi sa rozhodne kopmi zo značky pokutového kopu.
Kopy zo značky pokutového kopu
• Rozhodca zvolí bránu, na ktorú sa bude kopať.
• Rozhodca žrebuje mincou a kapitán ktorý vyhrá sa rozhodne,
či bude jeho družstvo kopať ako prvé alebo ako druhé.
• Rozhodca a časomerač vedú záznam o zahratých kopoch.
• Na základe podmienok uvedených nižšie, každé družstvo
kope 5 kopov.
• Pri zahrávaní kopov sa družstvá striedajú.
• V prípade, že pred ukončením série piatich kopov jedno
družstvo dosiahlo viac gólov ako druhé môže dosiahnuť,
v kopoch sa už nepokračuje.
• Ak po zahratí všetkých piatich kopov je stav nerozhodný
(družstvá dosiahli rovnaký počet gólov alebo nedosiahli ani
jeden gól), pokračuje sa v zahrávaní kopov rovnakým spôsobom,
až pokiaľ z rovnakého počtu realizovaných kopov jedno
družstvo nedosiahne väčší počet gólov ako druhé družstvo.
• Všetci hráči a náhradníci sú oprávnení kopy vykonať.
• Každý kop je zahrávaný iným hráčom a hráč nesmie zahrať
kop po druhý krát skôr, ako sa nevystriedajú všetci hráči
oprávnení kop kopať.
• Oprávnený hráč si môže vymeniť miesto s brankárom v kto-
rejkoľvek fáze vykonávania kopov.
• V čase vykonávania kopov môžu byť na hracej ploche len
hráči, ktorí sú kopy oprávnení zahrávať a rozhodcovia.
• Všetci oprávnení hráči, okrem hráča zahrávajúceho kop
a dvoch brankárov, musia zostať na opačnej polovici hracej
plochy spolu s tretím rozhodcom.
• Brankár družstva, ktorého hráč zahráva kop musí zostať na
hracej ploche mimo pokutového územia, v ktorom sa kopy
zahrávajú. Postaví sa na priesečník bránkovej čiary a čiary
ohraničujúcej pokutové územie.
• Pokiaľ nie je stanovené ináč, pre vykonávanie kopov platia
príslušné Pravildá hry a rozhodnutia Medzinárodnej rady futbalových
asociácií IFAB.
• Ak jedno družstvo ukončí zápas s vyšším počtom oprávnených
hráčov, musí počet hráčov zredukovať na taký počet,
aký má družstvo súpera, pričom bude informovať rozhodcu
o menách a číslach hráčov, ktorí boli z vykonávania kopov
vylúčení. Za splnenie tejto podmienky je zodpovedný kapitán
družstva.
• Pred začatím vykonávania kopov sa musí rozhodca uistiť
o tom, že za stredovou čiarou sa v každom družstve nachádza
rovnaký počet hráčov, ktorí budú kopy zahrávať.

DODATOČNÉ POKYNY
PRE ROZHODCOV, ASISTENTOV ROZHODCOV
TRETÍCH ROZHODCOV A ČASOMERAČOV
Cieľom dodatočných pokynov pre rozhodcov, asistentov rozhodcov,
tretích rozhodcov a časomeračov je zabezpečiť správnu
aplikáciu týchto Pravidiel hry v praxi.
Futsal je súťaživý šport a fyzický kontakt medzi hráčmi je bežnou
a prípustnou súčasťou hry. Avšak hráči musia rešpektovať
Pravidlá hry a hrať v duchu fair play.
Hrubé fauly a násilné správanie sú dva priestupky, ktoré predstavujú
neprípustnú fyzickú agresivitu a musia byť potrestané
vylúčením z hracej plochy, tak ako je to stanovené v Pravidle
12.
Hrubý faul
Hráč sa dopustí hrubého faulu, ak použije neprimerane agresívnu
silu alebo brutalitu voči súperovi v snahe vybojovať loptu.
Každý hráč, ktorý v snahe vybojovať loptu napadne neprimerane
súpera spredu, zboku alebo zozadu jednou alebo obidvoma
nohami a s neprimerane agresívnou silou, čím vystaví súpera
nebezpečenstvu zranenia alebo ohrozí jeho zdravie, sa v hre
dopustí hrubého faulu.
Násilné správanie
Násilné správanie sa môže vyskytnúť na hracej ploche, ale i mimo
nej bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo nie. Hráč sa previní
násilným správaním, ak voči súperovi prejaví neprimerane
agresívnu silu alebo brutalitu v súboji o loptu, ale aj bez lopty.
Hráč sa previní násilným správaním vtedy, keď použije neprimerane
agresívnu silu alebo brutalitu proti spoluhráčovi, alebo
inej osobe.
Priestupky voči brankárovi
Rozhodcom pripomíname, že:
- Ak hráč bráni brankárovi v rozohrávke (hode od brány), považuje
sa to za priestupok.
- Hráč musí byť potrestaný za násilné správanie, ak zahráva
alebo sa pokúša zahrať loptu nohou, keď brankár rozohráva
alebo vyhadzuje loptu.
- Za priestupok sa považuje aj bránenie brankárovi v pohybe
pri rohovom kope.
Krytie lopty
Za priestupok sa nepovažuje, keď hráč v snahe udržať si loptu,
ju zakryje telom, ak pri tom nerozpaží ruky.
Avšak ak hráč chce zastaviť súpera tak, že pri tom nešportovým
spôsobom použije ruky, nohy alebo telo, bude to potrestané
priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom, ak k priestupku
došlo v pokutovom území.
Nožničky
Nožničky sú povolené za predpokladu, že neohrozia súpera. Je
na rozhodcovi posúdiť, či boli nožničky zahrané primeraným
alebo neprimeraným spôsobom.
Úmyselné hranie rukou
Rozhodcom pripomíname, že úmyselné hranie rukou je možné
považovať za priestupok, za ktorý sa nariadi priamy voľný kop,
alebo pokutový kop, ak k priestupku došlo v pokutovom území.
Za normálnych okolností by však úmyselné hranie rukou nemalo
byť potrestané žltou alebo červenou kartou.
Zabránenie vyloženej gólovej príležitosti
Ak hráč úmyselne zabráni vyloženej gólovej príležitosti súpera
použitím ruky, bude vylúčený z hry. Toto potrestanie nemá byť
za úmyselné hranie rukou, ale za neprimerané a nešportové
správanie, ktoré zabráni dosiahnuť gól z vyloženej šance.
Potrestanie žltou kartou za nešportové správanie ako následok
úmyselného hrania rukou.
Za niektorých okolností je úmyselné hranie rukou potrestané
nielen priamym voľným kopom, ale aj žltou kartou hráčovi za
neprimerané správanie, napríklad keď:
- sa dotkne, alebo úmyselne udrie rukou do lopty s cieľom zabrániť
súperovi v získaní lopty,
- sa pokúsi dať gól tak, že sa úmyselne dotkne lopty, alebo do
nej udrie rukou.
Držanie súpera zozadu
Veľmi často sa vyskytuje kritika na adresu rozhodcov v súvislosti
s tým, že nevedia správne identifi kovať a potrestať držanie súpera
zozadu. Ide o správne posúdenie prípadov, keď hráč drží
spoluhráča zozadu za dres alebo ruku. Preto naliehame na rozhodcov,
aby boli v týchto prípadoch nekompromisní a dôsledne
dodržali ustanovenia dané Pravidlom 12.
Vo všeobecnosti sú primeranými trestami za tento priestupok
priamy voľný kop a pokutový kop, ale za určitých okolností
môžu byť použité aj dodatočné sankcie, napríklad:
- ak hráč týmto spôsobom bráni súperovi vybojovať o loptu vo
veľmi výhodnej pozícii, bude potrestaný žltou kartou.
- Hráč bude vylúčený z hry za zmarenie vyloženej gólovej príležitostí
tým, že bude držať súpera zozadu.
Výhoda
Ak už má družstvo na konte 5 akumulovaných faulov a následne
sa dopustí priestupku, ktorý sa trestá priamym voľným
kopom alebo pokutovým kopom, okrem situácie, keď ide o vyloženú
gólovú príležitosť, rozhodca musí potrestať družstvo za
tento priestupok.
Avšak ak je spáchaný priestupok, ktorý je možné potrestať
nepriamym voľným kopom podľa Pravidla 12, rozhodcovia sa
musia pokúsiť nechať pokračovať v hre ponechaním výhody,
ak sú presvedčení, že hra bude plynule pokračovať ďalej a za
predpokladu, že toto nebude viesť k žiadnej odplate, alebo to
nebude mať škodlivý účinok na družstvo, proti ktorému bol
priestupok spáchaný.
Voľné kopy
Rozhodcom pripomíname, že hráč musí byť napomenutý žltou
kartou, ak:
- nedodržuje predpísanú vzdialenosť pri rozohrávke.
Pokutový kop
Za porušenie Pravidiel hry sa považuje, ak hráči nedodržia
5 metrovú vzdialenosť od miesta, z ktorého sa pokutový kop
zahráva. Brankár sa previní voči Pravidlám hry, ak sa pohne
z bránkovej čiary skôr, ako zahrávajúci hráč kopne do lopty.
Ak hráči toto pravidlo porušia, rozhodcovia musia vykonať príslušné
opatrenia.
Kop z druhej značky pokutového kopu a priamy voľný kop bez múru.
Za porušenie Pravidiel hry sa považuje, ak hráči nedodržia
5 metrovú vzdialenosť od miesta, z ktorého sa pokutový kop
zahráva. Brankár sa previní voči pravidlám hry, ak sa pohne
z bránkovej čiary skôr, ako zahrávajúci hráč kopne do lopty.
Všetci ostatní hráči, okrem hráča, ktorý kop zahráva, musia stáť
za pomyselnou čiarou prechádzajúcou miestom, na ktorom je
postavená lopta rovnobežnou s bránkovou čiarou, von z pokutového
územia a najmenej 5 metrov od lopty, až kým lopta
nebola zahraná.
Ak hráči toto pravidlo porušia, rozhodcovia musia vykonať príslušné
opatrenia.
Priestupky brankárov
Rozhodcom pripomíname, že brankári nesmú držať loptu rukami
alebo nohami (na vlastnej polovici hracej plochy) dlhšie ako
4 sekundy. Každý brankár, ktorý sa tohto priestupku dopustí,
bude potrestaný nepriamym voľným kopom v prospech družstva
súpera.
Hráči, ktorí sa dopustia priestupkov opakovane
Rozhodcovia si musia dať zvlášť pozor na tých hráčov, ktorí opakovane
a neustále porušujú pravidlá hry. Toto je potrebné brať
do úvahy aj vtedy, ak hráč urobí rôzne druhy priestupkov. Takýto
hráč musí byť napomenutý žltou kartou.
Správanie k rozhodcom a iným v zápase ofi ciálnym predstaviteľom
Kapitáni nie sú vyvolené osoby majúce zvláštne postavenia, ani
sa s nimi zvlášť nezaobchádza, pokiaľ je to stanovené v Pravidlách
futsalu, avšak majú určitý stupeň zodpovednosti pokiaľ
ide o správanie sa hráčov ich družstiev.
Každý hráč, ktorý sa previní neslušným verbálnym útokom na
adresu rozhodcov, musí byť potrestaný žltou kartou.
Každý hráč, ktorý napadne rozhodcu, alebo iného ofi ciálneho
predstaviteľa, alebo použije obscénne gestá, či slová, musí byť
potrestaný červenou kartou.
Simulácia
Každý hráč, ktorý sa snaží oklamať rozhodcu a predstiera zranenie
alebo to, že bol na neho spáchaný faul, musí byť potrestaný
za nešportové správanie. Ak sa zápas musí prerušiť ako
dôsledok tohto priestupku, hra sa rozohrá nepriamym voľným
kopom z miesta, na ktorom k priestupku došlo* (viď str. 3).
Zdržovanie hry
Rozhodcovia musia upozorniť hráčov, ktorí zdržujú hru využívaním
tejto taktiky:
- Zahrávanie voľného kopu z nesprávneho miesta s úmyselným
zámerom tento kop zopakovať.
- Odkopnutie lopty alebo zdvihnutie lopty a jej držanie po prerušení
hry rozhodcom.
- Úmyselné vyprovokovanie konfrontácie využitím lopty
po tom, ako rozhodca prerušil hru.
Oslava gólu
Hoci hráči môžu prejaviť svoju radosť z dosiahnutého gólu, ich
oslavovanie gólu nesmie byť prehnané.
Obežník FIFA č. 579 uvádza, že je povolené oslavovať gól
v rozumnej miere. Avšak ak má nadmerné a hromadné oslavovanie
gólu za následok zdržovanie hry, je potrebné tomu zamedziť.
V takýchto prípadoch by mali rozhodcovia zasiahnuť.
Hráči by mali byť potrestaní žltou kartou, ak sa podľa názoru
rozhodcov dopustili nasledovného:
- robia provokačné, výsmešné alebo vášnivé gestá,
- opustia hraciu plochu a vstúpia medzi divákov za účelom
oslavy gólu,
- vyzlečú si dres alebo si s ním prikryjú hlavu.
Opustenie hracej plochy počas oslavy gólu nie je priestupok,
ktorý by sa mal potrestať ako taký, ale je veľmi dôležité, aby sa
hráč vrátil na hraciu plochu okamžite.
Pri oslavovaní gólu musia rozhodcovia konať preventívne a použiť
zdravý rozum.
Občerstvenie
Hráči majú nárok na konzumáciu občerstvenia počas prerušenia
hry, ale len pri postrannej čiare. Nie je dovolené hádzať na hraciu
plochu nádoby alebo fľaše s vodou.
Základný výstroj hráčov
Brankári:
- každý brankár musí mať oblečené farby, ktoré ho zreteľne
odlíšia od ostatných hráčov a rozhodcov.
- ak majú brankári dresy tej istej farby a nikto nemá k dispozícii
náhradný dres na prezlečenie, rozhodcovia umožnia začatie
hry.
K základnému vybaveniu hráča nepatrí:
- hráč nesmie mať oblečené nič, čo by ohrozilo jeho bezpečnosť
alebo bezpečnosť ostatných hráčov.
- Moderný ochranný výstroj, ako napríklad čelenka, maska na
tvár, alebo chrániče paží vyrobené z mäkkého, ľahkého alebo
vystuženého materiálu sa nepovažujú za nebezpečné a preto
sú povolené.
- Vďaka novej technológii sú športové okuliare bezpečnejšie
pre hráča samotného, nie však pre ostatných hráčov. Rozhodcovia
by preto mali preukázať toleranciu a mali by povoliť
použitie takýchto okuliarov.
Bezpečnosť
Hráč nesmie používať výstroj alebo si obliecť nič, čo by ohrozilo
jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných hráčov (v rátane
akéhokoľvek druhu klenotov).
Klenoty
Všetky druhy klenotov sú potenciálne nebezpečné. Hráči nesmú
používať lepiacu pásku na prekrytie klenotov.
Prstene a náušnice, ako aj kožené a gumené artikle nie sú nevyhnutné
a môžu spôsobiť zranenia.
Slovo „nebezpečný“ môže byť niekedy dvojznačné a kontroverzné,
ale v záujme jednoty a zásadovosti nesmú mať hráči,
náhradníci a rozhodcovia na sebe žiadny druh klenotov alebo
ozdôb.
Prelepenie klenotov lepiacou páskou neposkytuje dostatočnú
ochranu.
Aby sa vyhlo problémom na poslednú chvíľu, hráči obidvoch
tímov musia byť o zákaze týchto predmetov informovaní vopred.
Postup pri zranení hráčov
V prípade, že sa hráč zraní, musí rozhodca vziať na vedomie
tieto inštrukcie:
- umožniť pokračovať v hre až do momentu prerušenia, ak
podľa názoru rozhodcu nejde o vážne zranenie,
- zastaviť hru okamžite, ak sa rozhodca domnieva, že zranenie
je vážne,
- po konzultácii s hráčom rozhodca dovolí jednému alebo
maximálne dvom zdravotníkom (lekárom) vstúpiť na hraciu
plochu a prehodnotiť zranenie, aby sa ubezpečili o tom, či je
hráč schopný opustiť hraciu plochu bezpečne a rýchlo,
- v prípade potreby usporiadatelia prinesú na hraciu plochu
nosidlá na premiestnenie hráča z hracej plochy,
- rozhodca sa musí ubezpečiť o tom, že zranený hráč je prenesený
z hracej plochy bezpečne a rýchlo,
- hráč nesmie byť ošetrovaný na hracej ploche,
- každý hráč s krvácajúcim zranením musí opustiť hraciu plochu
a môže sa vrátiť len po tom, čo sa rozhodca uistí, že zranenie
nuž nekrváca. Oblečenie hráča nesmie byť zakrvavené,
- hneď po vstupe lekárov na hraciu plochu musí hráč opustiť
hraciu plochu buď po vlastných nohách, alebo je vynesený
na nosidlách. Ak hráč nerešpektuje toto nariadenie, musí byť
potrestaný žltou kartou za úmyselné zdržovanie hry,
- v prípade, že za hráča nenastúpil náhradník, zranený hráč sa
môže vrátiť na hraciu plochu po rozohratí hry,
- zranený hráč nemusí opustiť hraciu plochu cez zónu pre striedanie,
ale náhradník musí vždy vstúpiť na hraciu plochu cez
zónu pre striedanie,
- keď je lopta v hre, zranený hráč sa môže vrátiť na hraciu
plochu v prípade, že nebol nahradený náhradníkom, ale len
od postrannej čiary. Keď je hra prerušená, môže sa vrátiť cez
ktorúkoľvek čiaru.
- len rozhodcovia môžu umožniť zranenému hráčovi, ktorý nebol
nahradený náhradníkom, aby sa vrátil na hraciu plochu,
bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo nie,
- ak zápas nebol prerušený z akejkoľvek inej príčiny, alebo ak
zranenie hráča nie je následok porušenia Pravidiel hry, rozhodca
pokračuje v zápase rozhodcovskou loptou, ktorú hodí
na mieste, kde sa lopta nachádzala v momente, keď k došlo
k prerušeniu zápasu.
Výnimky
V nasledovných prípadoch sú povolené výnimky:
- zranenie brankára,
- keď sa zrazia brankár a hráč z poľa a vyžadujú okamžitý lekársky
zásah, v prípade vážneho zranenia, napríklad, hráč má
zapadnutý jazyk, dusí sa, zlomil si nohu a podobne.
Kompletné pravidlá s grafickým vyobrazením nájdete na stránke www.futsalbratislava.sk/dokumenty/4-pravidla-futsalu.